کد ملی      
شماره فیش واریزی      
    
متعهد میشوم تمام اطلاعات خواسته شده را صادقانه کامل نمایم و در هر مرحله از استخدام که خلاف ان ثابت شود دانشگاه مجاز  است قبولی این جانب را  كان لم يكن تلقي نماید و حق هر گونه اعتراضی  را از خود صلب مینمایم
 
یادآوری : تا زمانی که کد رهگیری دریافت ننموده اید
 ثبت نام شما کامل نشده است