1 . آزمون بهورزی نهایی

آگهي پذيرش بهورز در دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان در سال 1399 برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش و ارائه خدمات سلامت به مردم در روستاهای اصلی، قمر و مشترک، در نظر دارد به استناد نامه شماره 4586/209/د مورخه 16/06/98 معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت متبوع (در اجرای مجوز شماره 151609 مورخ 27/03/98 سازمان اداری و استخدامی کشور) و نامه شماره 7360/209/د مورخه 10/12/94 معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت متبوع ( در اجرای مجوز استخدامی شماره 38670 مورخ 18/03/94 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) تعداد 32 نفر به صورت استخدام پیمانی و همچنین به استناد نامه شماره 4636/209/د مورخه 16/06/98 مدیر کل منابع انسانی وزارت متبوع ( با توجه به مفاد بخشنامه شماره 1952/209/د مورخ 14/04/93 مدیر کل منابع انسانی وزارت متبوع ) تعداد 90 نفر به صورت قرارداد کار معین از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی، آزمون مصاحبه و احراز صلاحیت های عمومی بر اساس قانون گزینش برای بکارگیری در رشته شغلی بهورزی با استفاده از ساز و کار قانونی و به استناد دستورالعمل اجرایی جذب بهورز پذیرش نماید.

 

جدول نيازهاي پذیرش بهورز به صورت استخدام پیمانی

ردیف

عنوان

رشته شغلی

محل جغرافیایی

جنسیت

تعداد

مورد نیاز

1

بهورز

بهار

روستای سیمین

مرد

1

2

روستای باباعلی

زن

1

3

بهورز

تویسرکان

(روستاهای سیدشهاب، کنجوران سفلی) هر کدام 1 نفر

مرد

2

4

(روستاهای سیدشهاب، چاشتخوره، امام زاده زید، وردآورد علیا) هرکدام 1 نفر

زن

4

5

بهورز

رزن

(روستاهای ساریجلو، یارمچه باغ، آرپادره) هر کدام 1 نفر

زن

3

6

بهورز

کبودرآهنگ

(روستاهای کوریجان، واشور) هر کدام 1 نفر

مرد

2

7

(روستاهای بابان، ایده لو، زین آباد، قطارقویی، ازون دره) هر کدام 1 نفر

زن

5

8

بهورز

ملایر

(روستاهای گرجایی، خردمند، پیروز، توسک علیا، زمان آباد) هر کدام 1 نفر

زن

5

9

بهورز

نهاوند

(روستاهای لیلی یادگار، درانه، دهنوسفلی، نثار) هر کدام 1 نفر

مرد

4

10

روستای نثار

زن

1

11

بهورز

همدان

(روستاهای دهدلیان، دشته) هر کدام 1 نفر

زن

2

12

بهورز

فامنین

روستای همه کسی یا جهان آباد مشترکا 1 نفر ( محل استقرار بهورز در روستای همه کسی- جهت ارائه خدمت به مردم روستاهای همه کسی و جهان آباد)

مرد

1

13

بهورز

روستای قلعه جوق

زن

1

 

 

جدول نيازهاي پذیرش بهورز به صورت قرارداد کار معین

ردیف

عنوان 

رشته شغلی

محل جغرافیایی

جنسیت

تعداد

مورد نیاز

1

بهورز

بهار

(روستاهای حسن قشلاق، کریم آباد، رسول آباد سفلی، گنج تپه) هر کدام 1 نفر

مرد

4

2

(روستاهای روان، زاغه،  سنگ سفید) هر کدام 1 نفر

زن

3

3

بهورز

تویسرکان

(روستاهای وردآوردعلیا، جیجانکوه،  باباپیر، کهنوش) هر کدام 1 نفر

مرد

4

4

(روستاهای سیدشهاب، لامیان، کندر، ،  آرتیمان،  میانده،  کارخانه، گشانی،  بهار آب) هر کدام 1 نفر

زن

8

5

روستای ولاشجرد

زن

2

6

(روستاهای فریازان، جعفریه) هر کدام 2 نفر

زن

4

6

روستای قلعه قاضی یا کرزان مشترکا 1 نفر (محل استقرار بهورز در روستای قلعه قاضی- جهت ارائه خدمت به مردم روستاهای قلعه قاضی و کرزان)

زن

1

7

روستای رودآور یا دارانی سفلی مشترکا 1 نفر (محل استقرار بهورز در روستای رودآور- جهت ارائه خدمت به مردم روستاهای رودآور و دارانی سفلی)

زن

1

8

روستای سوتلق یا قلی لاله سفلی مشترکا 1 نفر (محل استقرار بهورز در روستای سوتلق- جهت ارائه خدمت به مردم روستاهای سوتلق و قلی لاله سفلی) 

زن

1

9

روستای باباکمال یا حاجی تو مشترکا 1 نفر (محل استقرار بهورز در روستای باباکمال- جهت ارائه خدمت به مردم روستاهای باباکمال و حاجی تو)

زن

1

10

روستای مبارک آباد یا بوجان مشترکا 1 نفر (محل استقرار بهورز در روستای مبارک آباد-جهت ارائه خدمت به مردم روستاهای مبارک آباد و بوجان)

زن

1

11

بهورز

رزن

روستای حکان

مرد

1

12

(روستاهای کلکبود، حکان، گاوسوار، شوند، سایان، سوزن، ورقستان، وفس، امتلر) هر کدام 1 نفر

زن

9

13

بهورز

کبودرآهنگ

(روستاهای ایده لو ، آقبلاق آقداق، باباخنجر، قهورد سفلی) هر کدام 1 نفر

مرد

4

14

(روستاهای ایده لو ، قباق تپه کرد، مزرعه مهدی آباد، طراقیه) هر کدام 1 نفر

زن

4

15

بهورز

 

ملایر

(روستاهای جوزان، دهلق، بوربور، منگاوی) هر کدام 1 نفر

مرد

4

16

(روستاهای بیغش، آبدر، حسین آباد شاملو، کرتیل آباد، آورزمان، بابارئیس، مانیزان) هر کدام 1 نفر

زن

7

17

بهورز

نهاوند

(روستاهای جهان آباد، تازناب وسطی(تپه)، چشمه ماهی، شریف آباد، چغاصراحی، تکه) هر کدام 1 نفر

مرد

6

18

(روستاهای گره چغا، فیازمان، عنبرقنبر، دهقان آباد، دوچشمه، گنبدکبود، زارع آباد (جعفرآباد)، وسج،                 صادق آباد، مرادآباد، توانه، ملوسان) هر کدام 1 نفر

زن

12

19

بهورز

 

همدان

(روستاهای هیزج، بوبوک آباد، گراچغاء ، ورکانه ، تفریجان) هر کدام 1 نفر

مرد

5

20

(روستاهای هیزج، یکله، ارزانفود، سرخ آباد) هر کدام 1 نفر

زن

4

21

بهورز

فامنین

(روستاهای فیض آباد، قلعه جوق، اصله) هر کدام 1 نفر

مرد

3

22

روستای جهان آباد

زن

1

 

 

اولویت

شرایط احراز به ترتیب اولویت پذیرش:

اول

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی و یا کارشناسی در یکی از رشته های بهداشت عمومی، پرستاری، مامایی برای داوطلبان زن و داشتن مدرک تحصیلی کاردانی و یا کارشناسی در یکی از رشته های بهداشت عمومی، پرستاری، بهداشت   محیط برای داوطلبان مرد و سپس طی دوره تطبیقی مهارت بهورزی

دوم

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم (داشتن گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا گواهینامه پایان تحصیلات سه ساله دوره دوم متوسطه) و  سپس طی دوره دو ساله آموزش بهورزی ( دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم می بایست فاقد هر گونه مدرک دانشگاهی باشند.)

 

1-    شرایط عمومی:

1/1- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور

2/1- داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

3/1- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4/1- بومی بودن در محل خدمت طبق شرایطی که در این آگهی آمده است.

5/1- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)

   تبصره: معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعلام کمیسیون پزشکی دانشگاه با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.

6/1- عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان

7/1- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

8/1- داشتن سلامت جسمی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیتهای مرتبط با آن از جمله دهگردشی و انجام سیاریها در روستاهای تحت پوشش با تائید کمیسیون پزشکی دانشگاه

9/1- نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه

 

2-  شرايط اختصاصی:

1/2: مدرک تحصیلی:

1/1/2- دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی و یا کارشناسی در یکی از رشته های بهداشت عمومی، پرستاری، مامایی برای پذیرش داوطلبان زن و داشتن مدرک تحصیلی کاردانی و یا کارشناسی در یکی از رشته های بهداشت عمومی، پرستاری، بهداشت محیط برای پذیرش داوطلبان مرد

تبصره 1: در شرایط استثنایی دانشگاه مجاز به ثبت نام و پذیرش داوطلبان دیپلم است. این شرایط عبارتند از:

§     عدم دسترسی به فارغ التحصیلان دانشگاهی واجد شرایط در یکی از رشته های مورد نظر در بند 1/1/2 در مناطق مجاز، به استناد گواهی کتبی کارگروه آزمون دانشگاه مبنی بر انجام فراخوان در کلیه مناطق مجاز و عدم امکان جذب نیروی کاردان و کارشناس مرتبط

§     موافقت معاونت بهداشت دانشگاه

§     این افراد باید دارای گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا گواهینامه پایان تحصیلات سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند و فاقد هر گونه مدرک دانشگاهی باشند.

2/2/2- شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع کارشناسی رشته های مندرج در بند 1/1/2 در آزمون بهورزی مجاز نمی باشد.

تبصره 2: در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مدرک تحصیلی ذکر شده در بند 1/1/2 بوده و در عین حال مدرک تحصیلی هم تراز یا بالاتر در سایر رشته های تحصیلی داشته باشد، ملزم به ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم درخواست به کارگیری مدرک دیگر پس از شروع به کار و در هنگام اشتغال خواهد بود.

تبصره 3: پذیرش دانشجویان بالاتر از مقاطع تحصیلی ذکر شده در بند 1/1/2 و نیز دانشجویان کلیه مقاطع غیرمرتبط با مدارک تحصیلی مندرج در آگهی با عنوان بهورز ممنوع است و در صورت احراز قبولی، پذیرش نهایی آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هر گونه مدرک قبل از شروع کلاسهای بهورزی می باشد. در صورت عدم ارائه گواهی مذکور و یا تردید در صحت گواهی می بایست از دانشگاه محل تحصیل مدارک لازم دال بر تایید تعداد واحدهای گذرانده شده (تا زمان برگزاری آزمون) و عدم امکان دریافت هر گونه مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشته پذیرفته شده اخذ گردد. به منظور اطمینان از اجرای فرایند دانشگاه علاوه بر موارد پیشگفت می بایست از این افراد تعهد مورد لزوم مبنی بر عدم برخورداری از شرایط دریافت مدرک تحصیلی را نیز اخذ نماید.

تبصره 4: پذیرش افراد متعهد خدمت و کلیه افرادی که شرایط به کارگیری و استخدام را به عنوان بهورز در خانه بهداشت اعلام شده ندارند ممنوع است. بدیهی است در صورتی که اجرای تعهد خدمت و متعاقبا استخدام فرد مذکور در خانه بهداشت مجاز باشد، به کارگیری این افراد در خانه بهداشت مورد نظر مشروط بر اخذ تعهدات مورد لزوم و امکان استخدام به شکل قراردادهای اشاره شده در موارد پیشین مقدور خواهد بود.

 

2/2- بومی بودن:

کلیه داوطلبان می بایست بومی روستاهای محل مورد تقاضا برای پذیرش بهورز بوده و پذیرش بهورز غیر بومی به هیچ عنوان مجاز نمی باشد. پذیرش بهورز به صورت بومی در وهله اول از روستای محل استقرار خانه بهداشت انجام می شود. داوطلبان بایستی یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوان «بومی روستا» تلقی گردند:

الف) محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.

ب) حداقل دو مقطع کامل تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) و در خصوص فارغ التحصیلان نظام جدید دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) را در روستا و یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.

تبصره 5: داوطلبان زن که شرایط بند «الف» و «ب» را نداشته باشند ولی با فرد شاغل در همان روستای محل گزینش بهورز و واجد شرایط مطابق بند «الف» و «ب»  (بند 2/2 موضوع بومی روستا) ازدواج کرده و حداقل 2 سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونت شان در محل مورد تقاضای پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد به عنوان بومی تلقی می شوند و پذیرش آنان بلامانع است.  بدیهی است این افراد با افراد بومی بند «الف» و «ب» در یک اولویت قرار دارند و نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود.   

تبصره 6: احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای «الف» و «ب» و تبصره 5 از طریق گواهی شورای اسلامی روستا (مهمور به مهر و امضای رئیس شورا و نصف اعضای شورا به اضافه یک نفر) با تائید خانه بهداشت مربوطه، مرکز خدمات جامع سلامت مربوطه و مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد. تایید نهایی شرایط بومی داوطلب بهورزی از سوی خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان خواهد بود.   

تبصره 7: چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یا اشتغال و انجام دوره خدمت وظیفه ضرورت سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسلامی روستا سکونت آنان را گواهی کند و خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق الاشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا تایید نماید، پذیرش آن ها بلامانع است . لذا برای گروه های مذکور اقامت دو سال اخیر در روستای مورد نظر مشروط بر این که خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند، ضرورت ندارد. در این شرایط ارائه گواهی دال بر اقامت در روستا قبل از شرایط فوق ضرورت دارد.

تبصره 8: در صورت نبود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل 2 نفر به ازای هر مورد پذیرش در روستای اصلی، می بایست از افراد واجد شرایط ساکن در روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آید:

الف) روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت بر اساس طرح گسترش شهرستان

ب) در صورت نبود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توان از روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت مربوطه تا شعاع 30 کیلومتر از روستای اصلی، پس از تائید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود.

نکته: بومی روستاهای قمر و سایر روستاها تا شعاع 30 کیلومتری مطابق با بند «الف» و «ب» (بند 2/2 موضوع بومی روستا) تعریف می شود.

ج) در شرایطی که تعداد واجدین شرایط دارای مدرک دانشگاهی برای شرکت در آزمون تنها یک نفر باشد، دانشگاه می تواند مشروط بر گواهی کتبی کارگروه آزمون مبنی بر آنکه فراخوان در تمامی نقاط مورد نظر انجام شده و تنها فرد واجد شرایط یک نفر است پس از توافق معاونت بهداشت دانشگاه، آزمون کتبی را در مورد فرد واجد شرایط انجام داده و در صورت کسب نمره حد نصاب وی را برای مصاحبه معرفی نماید.

د) در صورتی که هیچ کارشناس یا کاردان مرتبط مندرج در این آگهی در مناطق مجاز برای اجرای فراخوان وجود نداشته باشد، دانشگاه می تواند پس از گواهی کارگروه آزمون بهورزی و موافقت معاون بهداشت دانشگاه برای جذب افراد دیپلم مندرج در بخش شرایط اختصاصی (بند 2)  با همان نحوه گزینش به ترتیب از روستای اصلی و سپس روستاهای قمر اعلام فراخوان نموده و در صورت نبود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط از موارد ذکر شده فراخوان را از روستاهای همجوار خانه بهداشت تا شعاع 30 کیلومتر از روستای اصلی که تحت پوشش همان مرکز خدمات جامع سلامت مربوطه هستند انجام دهد.  

ه) در شرایطی که تعداد واجدین شرایط برای شرکت افراد دیپلم در آزمون تنها یک نفر باشد، دانشگاه می تواند مشروط بر گواهی کتبی کارگروه آزمون مبنی بر آن که فراخوان در تمامی نقاط مورد نظر انجام شده و تنها فرد واجد شرایط یک نفر است، پس از توافق معاونت بهداشت دانشگاه، آزمون کتبی را در مورد فرد واجد شرایط انجام داده و در صورت کسب قبولی نامبرده، که مبنای آن کسب نمره حدنصاب می باشد وی را برای مصاحبه معرفی نماید.

و) در صورتی که واجدین شرایط در روستای اصلی به حد کفایت باشد، پذیرش از سایر مناطق ممنوع است. صرفا در شرایطی که در روستای اصلی تعداد واجدین شرایط به حد نصاب نرسد می بایست بهورز از سایر نقاط گزینش شود. به عبارت دیگر چنانچه در هر یک از مراحل، گزینش بهورز از مرحله قبل امکانپذیر باشد، نمی بایست برای گزینش وارد مراحل بعد شد. در صورتی که تعداد واجدین شرایط در روستای اصلی کمتر از 2 نفر باشند، اجرای فراخوان در روستاهای قمر الزامی است. در این شرایط داوطلبان روستای اصلی و قمر در اولویت مساوی خواهند بود. این روال تا رسیدن به حد نصاب داوطلبان ادامه می یابد و تا زمانی است که در مرحله قبل تعداد واجدین شرایط به حد نصاب نرسیده باشند، اما اگر در یک مرحله تعداد واجدین شرایط از حد نصاب عبور نماید، داوطلبان مناطق دورتر می بایست حذف شوند و بدیهی است برای این دسته از افراد کارت ورود به جلسه آزمون صادر نخواهد شد.

 3/2: سن داوطلبین:

1/3/2- حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی30 سال (29 سال و 11 ماه و 29 روز)  و حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی 28 سال (27 سال و 11 ماه و 29 روز) می باشد. در شرایط خاصی که افراد دیپلم گزینش شوند حداقل سن برای ایشان 16 سال (15 سال و 11 ماه و 29 روز) و حداکثر سن 26 سال (25 سال و 11 ماه و 29 روز) خواهد بود. تاریخ اولین روز شروع ثبت نام (99/09/15) مبنای محاسبه سن قرار می گیرد.

تبصره 9: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. در هرصورت سن داوطلب دارای مدرک تحصیلی دیپلم با در نظرگرفتن موارد زیر نباید از 28 سال (27 سال و 11 ماه و 29 روز) و سن داوطلب دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم نباید از 30 سال (29 سال و 11 ماه و 29 روز) و سن داوطلب دارای مدرک تحصیلی کارشناسی نباید از 32 سال (31 سال و 11 ماه و 29 روز) تجاوز نماید:

الف) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

ب) مدت خدمت وظیفه دوره ضرورت آقایان بر اساس کارت پایان خدمت

سن ایثارگران:

§        جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان 25% و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

§        برای داوطلبان دارای سهمیه پدر، مادر، همسر، برادر و خواهر شهید، امکان افزایش به میزان 5 سال از حداکثر سن مقرر وجود دارد.

§        داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها امکان افزایش از حداکثر سن مقرر را دارند.

§        سایر مشمولین سهمیه های ایثارگران در صورت ثبت نام در آزمون مکلف به رعایت حداکثر سن های اعلام شده می باشند در غیر این صورت از ادامه فرایند جذب حذف خواهند شد.

 تبصره 10: مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های اجباری که درحین انجام خدمت قانونی در دانشگاه مورد پذیرش بهورز می باشند، در صورت دارا بودن شرایط بومی مطابق  با آگهی (بند 2/2 موضوع بومی روستا) و سایر شرایط مندرج در این آگهی، می توانند در آزمون استخدام پیمانی بهورزی شرکت نمایند.

 3- ثبت نام و مدارک مورد نیاز:

1/3- ثبت نام اولیه متقاضیان واجد شرایط از طریق سایت اينترنتي دانشگاه به شرح ذيل انجام مي گيرد و ضروری است داوطلبین قبل از ثبت نام از داشتن شرایط پذیرش بهورز بر اساس این آگهی اطمینان کسب نمایند.

2/3- مدارك مورد نياز ثبت نام مقدماتی:

§        تكميل دقیق و صحیح فرم الکترونیک درخواست ثبت نام برای شرکت در آزمون رشته شغلی بهورزی

§        پرینت و تکمیل فرم شماره (1) یا گواهی تائیدیه سکونت و بومی بودن ( مشمولین بند 2/2، تبصره6) و سپس اسکن و ارسال آن

§        پرینت و تکمیل فرم شماره (2) یا گواهی تائیدیه اقامت دائم خانواده داوطلب و سپس اسکن و ارسال آن ویژه داوطلبینی که به دلایل مندرج در آگهی(  مشمولین بند 2/2، تبصره 7) در دو سال اخیر در روستا سکونت نداشته اند.

§        اسکن و ارسال تمام صفحات شناسنامه ( هر دو برگ از شناسنامه در یک صفحه اسکن شود.)

§        اسکن و ارسال مدرک تحصیلی

§        اسکن و ارسال يك قطعه عکس 4*3 جدید متناسب با توضيحات سايت اينترنتي دانشگاه

§        اسکن و ارسال کارت ملی

§        اسکن و ارسال کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (پشت و رو) ویژه آقایان

·     پرداخت مبلغ 610000 ریال به عنوان حق شرکت در آزمون از طریق درگاه پرداخت الکترونیک و با دارا بودن رمز دوم عضو شتاب قابل انجام خواهد بود.  نیازی به پرداخت مبلغ مذکور در ابتدای ثبت نام نیست و پرداخت صرفا  باید در مرحله قبل از صدور کارت ورود به جلسه آزمون انجام شود و ویژه داوطلبینی است که در بررسی اولیه واجد شرایط شرکت در آزمون کتبی شناخته شده اند.

§        در هر مرحله از پذیرش بهورز و در صورت درخواست مرکز بهداشت شهرستان و به منظور بررسی اولیه شرایط داوطلبین و مطابقت آن با مندرجات آگهی، ارائه اصل مدارک درخواستی به مرکز آموزش بهورزی شهرستان الزامی است. (بدیهی است بعد از بررسی، اصل مدارک به داوطلب عودت داده خواهد شد.)

§        با توجه به شیوع ویروس کووید- 19 و جلوگیری از هر گونه تجمع حتی الامکان از مراجعه حضوری خودداری نمایید و یا اینکه قبل از هر گونه مراجعه حضوری باید از طریق تماس تلفنی برای حضور در محل ثبت نام، نوبت دریافت کنید و در زمان مقرر و با رعایت پروتکلهای بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و دستکش، به همراه داشتن خودکار شخصی و ...  مراجعه نمایید. بدیهی است به آن دسته از مراجعینی که از ماسک و دستکش استفاده نکرده باشند پاسخی داده نخواهد شد.

§        با توجه به شیوع ویروس کووید- 19 و جلوگیری از هر گونه تجمع و کاهش مراجعات غیرضروری، در صورت نیاز به کسب اطلاعات خواهشمند است از ساعت 8 صبح تا 14 بعد از ظهر با شماره تلفنهای ذیل تماس گرفته شود.

 

نام شهرستان

شماره تلفن تماس

همدان

38321733

ملایر

32222740

نهاوند

33235685

کبودرآهنگ

35226665

رزن

36222096

تویسرکان

34943527

بهار

34507444  داخلی 216

فامنین

38321733-36827892

 

تبصره 11: بعد از انجام فراخوان و ثبت نام متقاضیان رشته شغلی بهورزی در سامانه الکترونیک ثبت نام، راستی آزمایی اولیه شرایط داوطلبین بر اساس« بند 2/2 یا بومی بودن و سکونت» و « بند 3/2 یا سن» انجام خواهد شود و کارت ورود به جلسه آزمون صرفا برای افرادی که در این مرحله بر اساس این دو بند واجد شرایط هستند، صادر خواهد شد. بدیهی است بررسی« بند 1/2 یا مدرک تحصیلی» و سایر شرایط مورد لزوم مندرج در آگهی و  بررسی مستندات و مدارک داوطلب و در صورت نیاز بررسی مجدد سن و بومی بودن در مرحله بعد از برگزاری آزمون کتبی و قبل از برگزاری آزمون مصاحبه انجام خواهد شد. افرادی که برای آنها کارت ورود به جلسه آزمون کتبی صادر می شود صرفا واجد برخی از شرایط مندرج در آگهی برای شرکت در آزمون کتبی محسوب می شوند و به منزله پذیرش نهایی نیستند.

تبصره 12: به مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تبصره 13: به مدارک ارسالی از طریق پست یا از هر طریق دیگر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره 14: وجوه پرداختی قبل از صدور کارت ورود به جلسه آزمون، به هیچ وجه به داوطلبين مسترد نمی شود. بنابراین در صورتی که از واجد شرایط بودن کامل خود مطابق با متن آگهی اطمینان دارید نسبت به ثبت نام و پرداخت وجه اقدام نمایید.

تبصره 15: متقاضیان واجد شرایط، ملزم هستند از تاریخ 99/09/15  لغایت 99/11/02 نسبت به ثبت نام الكترونيكي به آدرس اينترنتي http://azmoon.umsha.ac.ir اقدام و در صورت لزوم از تاریخ  10/28/ 99  لغایت 99/10/30  اطلاعات وارده را ویرایش نمایند.

با توجه به هماهنگی به عمل آمده در زمینه آزمون پذیرش بهورز به اطلاع می رساند تمدید مهلت ثبت نام و تغییرات در زمانبندی آزمون به شرح ذیل می باشد  . 

1- تمدید مهلت ثبت نام از مورخ 99/12/05 لغایت 99/12/11

زمان ویرایش از مورخ 99/12/10 لغایت 99/12/11

تبصره 16: اصالت کلیه مدارك توسط دانشگاه بررسی خواهد شد و در صورت لزوم از مراجع ذيربط در هر مرحله از مراحل پذیرش بهورز استعلام های ضروری انجام خواهد شد.  

تبصره 17: چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش خلاف واقع بودن اطلاعات و مدارک اعلام شده توسط داوطلب محرز شود، مراحل طی شده کان لم یکن تلقی و حتی در صورت شرکت در کلاسهای آموزشی ضمن اخراج، داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد و در صورت صدور حکم شروع به کار، حکم صادره لغو و بلااثر می گردد و فرد خاطی مطابق قوانین ملزم به پرداخت هزینه شده و به دلیل خسارات و از دست رفتن فرصت برای سایرین مورد پیگیری قانونی قرار می گیرد. 

 4- کارت ورود به جلسه آزمون:

1/4- کارت ورود به جلسه آزمون کتبی صرفا برای آن دسته از داوطلبینی صادر خواهد شد که بر اساس« بند 2/2 یا بومی بودن و سکونت» و « بند 3/2 یا سن» واجد شرایط باشند. بدیهی است در روستاهایی که داوطلب واجد شرایط کاردان و یا کارشناس مرتبط وجود دارد، برای داوطلبین دیپلم کارت ورورد به جلسه صادر نخواهد شد.

2/4-  کارت ورود به جلسه آزمون کتبی در روزهای 99/11/6   لغایت  99/11/8 از طریق سایت مذكور قابل دريافت می باشد.

3/4- زمان و محل برگزاری آزمون از طریق کارت ورود به جلسه آزمون به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. بدیهی است دانشگاه مختار خواهد بود که با توجه به شرایط همه گیری کووید-19 در مورد زمانهای اعلام شده و زمان برگزاری آزمون کتبی تصمیم مناسب را اخذ نماید.   

  5- سنجش توانمندیهای داوطلبان با آزمون های کتبی و مصاحبه:

1/5-  سنجش داوطلبان دارای مدرک کاردانی و کارشناسی مرتبط:

1/1/5- آزمون کتبی از دروس تخصصی مرتبط بهورزی: سوالات آزمون به صورت چهار گزینه ای ( با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) طراحی می شود. آزمون کتبی60% از کل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد. فایل های الکترونیک منایع آزمون و راهنمای استفاده از فایلها از طریق آدرس سایت http://azmoon.umsha.ac.ir قابل دسترسی و بهره برداری است.

 2/1/5-  آزمون مصاحبه: از بین داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول به میزان 3 برابر ظرفیت پذیرش مصاحبه به عمل خواهد آمد که معادل 40% از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد.

تبصره 18:  در شرایطی که تعداد واجدین شرایط برای شرکت در جلسه مصاحبه تنها یک نفر باشد دانشگاه می تواند مشروط بر گواهی کتبی کارگروه آزمون مبنی بر آنکه تنها فرد واجد شرایط یک نفر است و پس از توافق معاون بهداشت دانشگاه و در صورت کسب نمره حد نصاب در آزمون کتبی وی را برای مصاحبه معرفی نماید.

تبصره 19: آزمون برای متقاضیان کاردان و کارشناس به صورت واحد برگزار خواهد شد. در مراحل آزمون کتبی هیچ یک از افراد با مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی بر یکدیگر تفوق ندارند.

 2/5-  سنجش داوطلبان دارای مدرک  تحصیلی دیپلم:

1/2/5- آزمون کتبی جهت سنجش توانمندیهای عمومی: سوالات آزمون به صورت چهار گزینه ای ( با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) از دروس دوره دوم متوسطه شامل دروس زبان ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و تعلیمات دینی و یا معارف اسلامی یا دین و زندگی خواهد بود. آزمون کتبی60% از کل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد.

تبصره 20: متقاضیان اقلیتهای دینی به  سوالات دین و زندگی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد.

2/2/5-  آزمون مصاحبه: از بین داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول به میزان 3 برابر ظرفیت پذیرش مصاحبه به عمل خواهد آمد که معادل 40% از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد.

 3/5- نحوه محاسبه حد نصاب نمره آزمون کتبی:

 

حد نصاب = 50 درصد  میانگین نمره کل اولیه سه نفر دارای بالاترین امتیاز در هر شهرستان

 

4/5-  کسب حدنصاب نمره علمی شرط لازم (و نه کافی) برای معرفی داوطلب به کمیته مصاحبه می باشد به طوری که به میزان 3 برابر تعداد مورد نیاز،  به ترتیب اولویت های مقرر قانونی و نمرات فضلی پس از تائید کارگروه آزمون جهت انجام مصاحبه بر اساس دستورالعمل مصاحبه بهورزی به کمیته مصاحبه معرفی خواهند شد. فهرست پذیرفته شدگان اولیه از طریق مرکز بهداشت شهرستان اطلاع رسانی می شود.  

5/5- پس از انجام مصاحبه اسامی داوطلبان به میزان 2 برابر ظرفیت مورد نیاز ( اصلی و ذخیره) بر اساس مجموع نمرات کتبی و مصاحبه و سایر                   اولویت های قانونی به هسته گزینش دانشگاه اعلام می گردد.

تبصره 21:  تنها در شرایطی خاص مندرج  در دستورالعمل که تعداد افراد شرکت کننده در مصاحبه یک نفر مجاز شمرده شده است معرفی یک فرد پس از پذیرش در مصاحبه به هسته گزینش دانشگاه بلامانع است.

6/5- قبل از شروع دوره آموزشی سپردن تعهد محضری به دانشگاه از سوی بهورزان جذب شده مبنی بر اینکه «پس از اتمام دوره آموزش بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد به صورت شیفت های مورد نظر دانشگاه همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نماید» الزامیست. دوره تعهد برای کلیه افراد جذب شده حداقل 15 سال است. سپردن تعهد برای کلیه بهورزان اعم از ایثارگران و ... الزامی بوده و تعهدنامه تا پایان تعهد قابل خرید و انتقال نمی باشد.

تبصره 22:  پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی از ادامه دوره انصراف نمایند و یا به هر دلیلی اخراج شوند، ضمن  ضمن پرداخت هزینه های مربوطه، مجاز به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز دانشگاه نمی باشند.

7/5-  بهورزان در طول دوره تعهد مجاز به درخواست جابجایی، تغییر ردیف پستی و عنوان شغلی نمی باشند. همچنین دانشگاه نیز مجاز به تغییر عنوان، جابجایی یا بکارگیری بهورز در خارج از حیطه وظایف بهورزی نیست. نقل و انتقال بهورزان به هر دلیل پس از انجام تعهدات، تامین فرد جایگزین و موافقت معاونت بهداشت دانشگاه مقدور است.

8/5- در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان، از پذیرفته شدگان ذخیره به ترتیب نمره فضلی جهت شرکت در دوره آموزش بهورزی دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره 23:  اعلام فهرست اسامی پذیرفته شدگان جهت تکمیل ظرفیت مربوط به بند 8/5 حداکثر تا یک سال پس از برگزاری آزمون معتبر خواهد بود. بدیهی است استفاده از افراد ذخیره اشاره شده مشروط به باقی ماندن شرایط عمومی و اختصاصی برای جذب به عنوان بهورز مقدور است.

 6-  امتیازات و سهمیه های قانونی:

1/6-  سهمیه ایثارگران: از کل مجوز استخدام تخصیص یافته به دانشگاه سی (30) درصد آن برابر قوانین و مقررات برای استخدام ایثارگران اختصاص می یابد که 25 درصد آن به مشمولین سهمیه مذکور به شرح ذیل اختصاص خواهد یافت.

 

سهمیه 25 درصد شامل:

1

جانبازان

2

آزادگان

3

همسر و فرزندان شهدا

4

همسر و فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر

5

همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال   اسارت

6

پدر، مادر، خواهر و برادر شهید

 

 

 5 درصد مابقی سهمیه به مشمولین سهمیه مذکور به شرح ذیل اختصاص خواهد یافت.

 

سهمیه 5 درصد شامل:

1

رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها

2

همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها

3

فرزندان جانبازان  زیر 25 درصد

4

فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت

 

 تبصره 24:  مشمولین سهمیه 25 درصد مجاز به بهره مندی از سهمیه 5 درصد سایر ایثارگران نمی باشند.

 تبصره 25 : کلیه  داوطلبان اعم از سهمیه آزاد و ایثارگر در صورت دارا بودن شرایط لازم می توانند در این آزمون شرکت نمایند.  بدیهی است ایثارگران مشمول سهمیه 5 درصد و 25 درصد در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی ( برخورداری از شرایط احراز مدرک تحصیلی مرتبط، دارا بودن شرایط بومی ذکر شده در آگهی و سایر مفاد آگهی)، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود و اعمال سهمیه ایشان طبق  ضوابط و مقررات  مربوطه انجام خواهد شد .

تبصره 26: ایثارگران مشمول سهمیه 25 درصد ملزم به ارائه مدارک معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هستند.

تبصره 27:  تائید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها جهت ایثارگران مشمول سهمیه 5 درصد عبارتند از:

§        معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود

§         معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل

§        معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهاد گران

 2/6- سهمیه معلولین:

معلولین دارای معرفی نامه از اداره کل بهزیستی استان از محل سهمیه استخدامی ( 3 درصد قانون جامع حمایت از معلولین) صرفا از طریق شرکت در آزمون، کسب حد نصاب نمره لازم و رقابت بین کلیه داوطلبان معلول بر اساس نمره مکتسبه با رعایت ساز و کارهای ذیل صورت می گیرد:

§        استفاده از این سهمیه صرفا در روستاهایی اعمال می گردد که ظرفیت پذیرش آنها بیش از یک نفر در جنسیت تعیین شده باشد.

§        معلولین باید توانایی لازم برای انجام وظایف بهورزی را داشته باشند و بر اساس اعلام کمیسیون پزشکی دانشگاه، معلولیت آنها مانع از انجام وظایف شغل بهورزی نباشد.  

3/6- سهمیه آزاد:

کلیه سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه های استخدامی ایثارگران و معلولین عادی به داوطلبان آزاد در صورت برخورداری از مفاد مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فضلی اختصاص خواهد یافت.

  7 - تذکرات:

 1/7- متقاضیان مربوطه حداکثر به مدت پانزده روز پس از اعلام نتیجه آزمون کتبی و مصاحبه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقدام نمایند. بدیهی است به اعتراضاتی که پس از مهلت مذکور ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2/7- داوطلبان بهورزی با مدرک تحصیلی کاردانی و یا کارشناسی بهداشتی مرتبط، پس از قبولی در آزمون های کتبی و مصاحبه و طی سایر مراحل،  برای طی دوره تطبیقی مهارت بهورزی پذیرفته می شوند. دستورالعمل دوره تطبیقی توسط معاونت بهداشت وزارت متبوع تدوین و ابلاغ خواهد شد.   

3/7- دوره آموزش بهورزی برای داوطلبان بهورزی با مدرک دیپلم پس از قبولی در آزمون های کتبی و مصاحبه و طی سایر مراحل، دو سال به صورت شبانه­روزي و متناوب بر اساس آئين نامه مركز آموزش بهورزي خواهد بود.

4/7- محل آموزش داوطلبان بهورزی پذیرفته شده نهایی، با توجه به مقتضیات مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه در یکی از مراکز آموزش بهورزی مستقر در شهرستانهای همدان، ملایر، کبودرآهنگ، نهاوند و یا سایر شهرستانهای تابعه خواهد بودبه عبارت دیگر این امکان وجود دارد که محل تحصیل داوطلب با شهرستان محل پذیرش بهورز یکسان نباشد.    

 5/7- کلاسهای آموزشی پذیرفته شدگان نهایی، با توجه به مقتضیات مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه و در نظر گرفتن شرایط همه گیری کووید- 19، در چند نوبت با فاصله زمانی متفاوت برگزار خواهد شد و دانشگاه مختار است که نحوه آموزش، تعداد دوره آموزشی و زمان شروع کلاسهای آموزشی را تعیین نماید.  

   

                                                                                                       ************************************************************************ 

**قابل توجه متقاضیان گرامی :**


لطفاً قبل از ثبت نام کلیه موارد مندرج درآگهی پذیرش بهورز و فرم درخواست شغل بهورزی را با دقت مطالعه فرموده و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را قبل از ورود به مرحله ثبت نام به شرح زیر آماده نمایید.

§        متقاضیان مشمول تبصره 6 - بند 2/2 آگهی موضوع بومی روستا، فرم شماره 1 (گواهی تائیدیه سکونت داوطلبین متقاضی رشته شغلی بهورزی در روستا) و مشمولین تبصره 7 - بند 2/2 آگهی موضوع بومی روستا،  فرم شماره 2 (گواهی تائیدیه اقامت دائم خانواده داوطلبین متقاضی رشته شغلی بهورزی در روستا) را پرینت گرفته و بعد از تکمیل صحیح و دقیق اطلاعات درخواستی، آنرا با حجم 400 کیلو بایت اسکن نمایید.

§         سایر مدارک که قبل از ورود به مرحله ثبت نام باید مطابق با حجم های تعیین شده اسکن شود شامل:

Ø     عکس 4*3 جدید با حجم 40 الی 100 کیلوبایت

Ø     کارت ملی با حجم 100 الی 200 کیلوبایت

Ø      کارت پایان خدمت ضرورت ویژه آقایان با حجم 100 الی 200 کیلوبایت

Ø      مدرک تحصیلی با حجم 200 الی 400 کیلوبایت

Ø      تمام صفحات شناسنامه با حجم 200 الی 400 کیلوبایت

  


* متقاضیان محترم می توانند جهت ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی  مراجعه نموده و در تاریخ های مذکور نسبت به ثبت نام و ویرایش و دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند . 

1 - تاریخ شروع ثبت نام 99/9/15  لغایت 99/11/02 

2 - در صورت لزوم به ویرایش از تاریخ 99/10/28 لغایت 99/10/30

3 - تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه آزمون 99/11/06  لغایت 99/11/08


لینک دسترسی به آگهی و فرمهای ضروری

1- آگهی هشتم آذر

2 - فرم درخواست شغل بهورزی 

3 - فرم شماره 1: گواهی تائیدیه سکونت داوطلبین متقاضی رشته شغلی بهورزی در روستا ( مشمولین تبصره 6 - بند 2/2 آگهی موضوع بومی روستا )

4 - فرم شماره 2: گواهی تائیدیه اقامت دائم خانواده داوطلبین متقاضی رشته شغلی بهورزی در روستا ( مشمولین تبصره 7 - بند 2/2 آگهی موضوع بومی روستا )


قابل توجه داوطلبین دارای مدرک تحصیلی کاردانی و یا کارشناسی مرتبط :

برای دسترسی به فایل های الکترونیکی منابع آزمون و راهنمای استفاده از منابع ، یک روز بعد از ثبت نام اولیه ، مجدداً به سایت ثبت نام مراجعه نمایید و در صفحه اول بعد از ثبت نام آزمون از لینک « دانلود منابع الکترونیکی » منابع الکترونیکی و راهنمای آن را دریافت نمائید .یادآوری 1 :  تا زمانی که کد رهگیری دریافت ننموده اید ثبت نام شما کامل نشده است.


یادآوری 2 :  درصورتی که از واجد شرایط بودن کامل خود با متن آگهی اطمینان دارید نسبت به ثبت نام و پرداخت وجه اقدام نمائید ، وجوه پرداختی به  هیچ وجه به داوطلبین مسترد نمی شود.


در  صورت بروز هر گونه اشکال در هنگام ثبت نام ، مشکلات خود را با شماره تلفن  08132518192  داخلی 222 و یا از طریق پست الکترونیکی ذیل به همراه اطلاعات تماس خود  مطرح نمایید .
 azmoon@umsha.ac.ir موافقم