نتایج آزمون اسفند 95

حد نصاب قبولی
پیش کارورزی 90
علوم پایه پزشکی 90
دندانپزشکی 81
داروسازی 89

کد ملی    
کد امنیتی را وارد کنید