نتایج آزمون شهریور 96

حد نصاب قبولی
پیش کارورزی 92
علوم پایه پزشکی 90
دندانپزشکی 91
داروسازی 89

کد ملی    
کد امنیتی را وارد کنید